REGULAMIN SERWISU SPORTCALENDAR.PL

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. 2013, poz. 1422 z poźn. zm.) Administrator ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.2. Korzystając z jakichkolwiek usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zasad ustanowionych niniejszym Regulaminem. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a w szczególności przed założeniem Konta należy się uważnie zapoznać z treścią Regulaminu.

1.3. W zakresie  nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422 z późn. zm.), ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.).

 

  1. DEFINICJE

 2.1. Administrator – Mirosław Bołdys, oś. Powstańców Ślaskich 2B/10, 44-240 Żory,  email: info@sportcalendar.pl,

2.2. Serwis – serwis internetowy pod adresem sportcalendar.pl, służący do publikowania ogłoszeń dotyczących imprez i wydarzeń sportowych,

2.3. Konto – konto zarejestrowane i aktywowane w Serwisie, umożliwiające Użytkownikowi, po zalogowaniu się, zarządzanie swoimi danymi oraz korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w tym publikowanie ogłoszeń,

2.4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, która poprzez akceptacje Regulaminu i założenie Konta uzyskała dostęp do usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu,

2.5. Umowa – umowa o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem,

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora, a także zakres odpowiedzialności Administratora.

 

  1. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 3.1. Serwis stanowi platformę ogłoszeniową umożliwiającą Użytkownikom nieodpłatne publikowanie oraz zapoznawanie się z ogłoszeniami o organizowanych imprezach sportowych a także o wydarzeniach towarzyszących imprezom sportowym. Serwis umożliwia także Użytkownikom wyrażanie opinii odnośnie publikowanych wydarzeń i imprez sportowych poprzez publikowanie komentarzy.

3.2. Za wyraźną zgodą Użytkownika Administrator może przesyłać mu na adres email wskazany podczas rejestracji newsletter zawierający informacje o nadchodzących wydarzeniach sportowych, bądź inne informacje marketingowe lub reklamowe.

3.3. Możliwość korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu uzależniona jest od zarejestrowania i zalogowania się przez Użytkownika na jego indywidualnym Koncie.

 

  1. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 4.1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

4.2. Administrator zastrzega sobie prawo do tymczasowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub inne czynności techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telefonicznej lub sieci Internet bądź związane z utrzymaniem lub modyfikacją Serwisu.

4.3. Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia końcowego wyposażonego w przeglądarkę internetową (np. komputer, telefon, tablet) oraz podłączenia do sieci Internet.

 

  1. REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 5.1. Rejestracja oraz prowadzenie Konta są dobrowolne oraz bezpłatne.

5.2. Zarejestrować konto może wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat.

5.3. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Serwisu wraz z akceptacją Regulaminu. Z chwilą otrzymania poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Administratora dochodzi do zawarcia Umowy.

5.4. Użytkownik może posiadać jedno Konto w Serwisie.

5.5.Podane podczas rejestracji dane Użytkownika powinny być prawdziwe. Administrator nie umożliwia zakładania w Serwisie Kont fikcyjnych. W razie powzięcia informacji o podaniu przez Użytkownika fałszywych danych lub danych osoby trzeciej Administrator ma prawo do odmowy jego rejestracji lub zablokowania Konta, o czym Użytkownik będzie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.6. Konto Użytkownika jest niezbywalne.

5.7. Użytkownik nie może udostępnić swojego Konta osobom trzecim.

 

  1. ZASADY PUBLIKOWANIA OGŁOSZEŃ I KOMENTARZY

 6.1. Ogłoszenia mogą być publikowane jedynie przez Użytkowników zarejestrowanych i posiadających konto w Serwisie. Użytkownik może edytować lub usunąć dodane przez siebie Ogłoszenie.

6.2. Wszelkie publikowane w Serwisie treści powinny dotyczyć tematyki Serwisu oraz dotyczyć imprez i wydarzeń sportowych. Ogłoszenia powinny być publikowane w kategoriach odnoszących się do dyscypliny sportowej będącej przedmiotem imprezy bądź wydarzenia sportowego.

6.3. Treści zawarte w Ogłoszeniach powinny być prawdziwe, rzetelne i aktualne oraz nie powinny wprowadzać odbiorców informacji w błąd. Opis imprezy sportowej powinien być rzeczowy i  wyczerpujący.

6.4. Materiały w postaci zdjęć i grafik powinny w najbardziej możliwy sposób odzwierciedlać kategorie ogłoszenia i dyscyplinę sportową będącą przedmiotem imprezy sportowej.

6.5. Wszelkie treści publikowane na łamach Serwisu powinny być czytelne oraz wyrażone w języku polskim.

6.6. Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania treści publikowanych przez Użytkownika, poprzez odmowę ich publikacji, na skutek naruszenia przez nie powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów.

6.7. Administrator zatwierdza publikowane w Serwisie treści w terminie 48 godzin od przesłania ich przez Użytkownika do publikacji.

6.7. Administrator zastrzega sobie prawo do drobnej technicznej modyfikacji publikowanych przez Użytkownika treści, w tym w szczególności zdjęć i grafik, ze względu na możliwości techniczne Serwisu oraz wysoką estetykę i wygląd Serwisu.

6.8. Opublikowanie w Serwisie przez Użytkownika jakichkolwiek treści jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że jest on uprawniony do ich publikacji, w tym w szczególności, że przysługują mu prawa autorskie na polach eksploatacji umożliwiających taką publikację oraz że przysługują mu prawa do wykorzystania wizerunku. Użytkownik tym samym oświadcza, że publikacja treści nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

6.9. Opublikowanie przez Użytkownika treści zawierających jakikolwiek utwór lub wizerunek jest równoznaczne z udzieleniem przez niego zgody na wykorzystanie tych treści przez Administartora w celu świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu, jak również na opublikowanie tych treści na ogólnodostępnych stronach portali społecznościowych, w tym na portalu Facebook, przez Administracji w celu promocji Serwisu.

6.10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń dotyczących imprez lub wydarzeń sportowych sprzed 3 miesięcy.

 

  1. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 7.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Serwisu w sposób zgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, dobrymi obyczajami, Regulaminem oraz przepisami prawa.

7.2. Korzystając z Serwisu Użytkownik nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa, postanowień Regulaminu i dobrych obyczajów.

7.3 Użytkownik korzystając z Serwisu powinien się powstrzymać od:

1) rozpowszechniania treści pornograficznych, wulgarnych, handlowych i komercyjnych niezwiązanych z celem funkcjonowania Serwisu,  rozsyłania spamu i niezamówionych informacji handlowych, treści naruszających prawa osób trzecich, a także treści niezwiązanych z tematyką Serwisu,

2) korzystania z Serwisu w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

3) korzystania z Serwisu w sposób godzący lub zagrażający integralności systemu informatycznego Administratora lub uzasadnionym interesom Administratora,

4) modyfikowania, kopiowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek utworów, baz danych i treści udostępnianych przez Administratora lub innych Użytkowników, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

5) podejmowania działań, które mogą w jakikolwiek sposób zakłócić prawidłowe świadczenie usług przez Administratora, w tym prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

7.4. Konto Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Administrator usunie blokadę Konta po wypełnieniu przez Użytkownika wszystkich obowiązków nałożonych na niego przez Administratora, celem przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa, Regulaminem lub dobrymi obyczajami.

7.5. Użytkownik ma możliwość usunięcia własnego Konta w każdym czasie bez podania przyczyny, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera przesyłając oświadczenie o rezygnacji pod adres email: info@sportcalendar.pl.

7.6. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia jakichkolwiek treści umieszczonych na Portalu przez Użytkownika, które są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa albo dobrymi obyczajami.

7.7. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora w związku z opublikowaniem przez Użytkownika jakichkolwiek treści, w szczególności roszczeń związanych z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, Administrator poinformuje Użytkownika o zgłoszeniu roszczeń, a Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić Administratora od odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności poprzez podjęcie działań mających na celu zażegnanie sporu wraz z poniesieniem związanych z tym wszelkich kosztów, wstąpienie do toczącego się postępowania zamiast Administratora, a w razie braku takiej możliwości wystąpienie z interwencją uboczną po stronie Administratora, a także poprzez zapłacenie na rzecz podmiotu trzeciego kwot zasądzonych od Administratora prawomocnym orzeczeniem sądu lub przyznanych na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub ostatecznej decyzji odpowiednich organów, w tym także zapłacenie zasądzonych od Administratora na rzecz osoby trzeciej kosztów procesu lub innego postępowania, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego przed organami wymiaru sprawiedliwości.

 

  1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Administratora: email: info@sportcalendar.pl.

8.2. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą do złożenia reklamacji.

8.3. Reklamację złożoną po upływie terminu o którym mowa w pkt 8.2, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

8.4. Reklamacja może dotyczyć w szczególności niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

8.5. Reklamacja powinna zawierać:

1) nazwę Użytkownika,

2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

8.6. Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego Użytkownika do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni.

8.7. W wezwaniu, o którym mowa w pkt 8.6 Administrator wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, iż nieuzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

8.8. Reklamacja Użytkownika powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Administratora. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w ww. terminie okaże się niemożliwe Administrator powiadomi Użytkownika o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA SERWISU

9.1. Administrator dokłada najwyższej staranności, aby usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu były świadczone w sposób stały i niezakłócony, jakkolwiek Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu i utratę danych z Serwisu powstałe na skutek czynników niezależnych od Administratora i bez jego winy, w szczególności za zakłócenia bądź utratę danych powstałe na skutek działania siły wyższej, niedozwoloną ingerencję w Serwis przez Użytkowników bądź inne podmioty trzecie, awarię sieci internet, awarię sprzętu.

9.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązującym prawie, za udostępnione przez Użytkownika treści.

9.3. Administrator nie posiada możliwości weryfikacji prawdziwości i rzetelności udostępnianych i publikowanych przez Użytkowników treści, przez co wyłącza się  odpowiedzialność Administratora za skutki ww. okoliczności.

9.4. Ogranicza się odpowiedzialność odszkodowawczą Administratora do kwoty 500 zł. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie oraz utracone korzyści.

 

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora wymaga podania określonych danych osobowych Użytkownika. W szczególności podanie danych osobowych wymagane jest w trakcie rejestracji Konta. Do założenia Konta wymagana jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych wskazanych w procesie rejestracji Konta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).

10.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Usługi.

10.3. Za zgodą Użytkownika Administrator może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych, handlowych, marketingowych i innych wyraźnie określonych w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych. Taką zgodę Użytkownik może wycofać w każdym czasie.

10.4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo do żądania ich usunięcia.

10.5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej ich zmianie.

10.6. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności danych osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, Administrator może odmówić świadczenia usług na rzecz Użytkownika.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 12.1. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: email: info@sportcalendar.pl.

11.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania zmiany regulaminu na stronie Serwisu. Zmiana Regulaminu nie powoduje modyfikacji nabytych przez Użytkownika praw.

11.3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wobec Użytkownika zmiana Regulaminu jest skuteczna, jeżeli nie wypowie on Umowy poprzez dezaktywację Konta w terminie 14 dni od dnia pierwszego zalogowania się w Serwisie po ogłoszeniu zmiany Regulaminu.

11.4. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

11.5. Regulamin obowiązuje od dnia 13.12.2016 roku.